Dohoda o mírovém soužití (nejen) s puberťákem

Václava JančováBlog

Jak potomci rostou a dospívají, začínají zcela přirozeně mít svůj vlastní rozum, společně s nimi roste jejich zdravá potřeba nezávislosti a autonomie. Již nejsou tak ochotní nekriticky přijímat rodičovské rady, doporučení či dokonce příkazy. Tak, jak sami procházejí bouřlivými změnami, nutí i lidi kolem sebe a nejvíce rodiče ke změně postojů a přístupu k nim. Aby mohli respektovat sami sebe, potřebují být respektování. Vyžadují změnu přístupu od autoritativně rodičovského více směrem k partnerskému. Pokud na to rodiče pružně nereagují a dál jedou ve starých kolejích, může přibývat třecích ploch, konfliktů a co dříve šlo víceméně hladce, najednou jde obrace nebo nejde vůbec. A oboustranná důvěra dostává na frak.

Co se dospívajícím lidem a jejich rodičům při posilování oslabené důvěry osvědčuje je vytvoření DOHODY o mírovém soužití, kdy si v klidu a v dobrém spolupracujícím naladění společně sednete, dopřejete si čas a domluvíte se na pravidlech fungování rodiny.  Takto se posilují dovednosti kooperace, zvyšuje se vnitřní motivace a sebeúcta všech. Tato pravidla je ideální sepsat (nebojte se předat tuto kompetenci dětem) a dát třeba na všem viditelné místo (např. na ledničku).

Základní principy partnerského přístupu, které při vytváření dohody uplatňujeme:

Každý má prostor k vyjádření.

 • Důležitá je aktivní spoluúčast všech zainteresovaných.
 • Vyjadřujeme vlastní potřeby a očekávání a dáváme dostatečný prostor pro vyjádření druhé strany.
 • Body dohody by se měly týkat všech zúčastněných. Tj. není to soubor pravidel jen pro některé členy rodiny.
 • Mluvíme, proč, jak, kdy se něco dělá, co se očekává.

Vyhněte se nátlaku či manipulaci

 • Dbáme na to, aby dohoda nebyla jen jednostranné nadiktování pravidel, aby všichni dobrovolně přijímali a podíleli se na vytváření bodů dohody, které se jich jakkoli týkají.

Pravidla by měla být naprosto konkrétní a hlavně jasná všem.

 • Důležité je, aby body dohody a požadavky dávaly všem smysl.
 • Součástí dohody musí být zcela jasně popsané důsledky, co se bude dít, když si někdo zvolí nějaký bod dohody nedodržet.
 • Přenechte hlavní aktivitu na dětech při vymýšlení těchto důsledků.
 • Neuvádějte nic, co nemůžete splnit.
 • Každý by měl mít možnost svobodné volby rozhodnout se, zda něco bude dělat nebo ne a pak nést přirozené následky svého rozhodnutí.

Dohoda by měla být stvrzena podpisem všech. A není neměnná.

 • Může být uzavřena dočasně – zkušebně např. na jeden týden, měsíc.
 • V závěru může být uveden termín, kdy bude dohoda revidována, opět za účasti všech.
 • Při revizi by se měli všichni vyjádřit k tomu, jak pro ně dohoda funguje, co se osvědčilo a co ne a přidat případné návrhy na změny pravidel či důsledků jejich nedodržování.

Důvěra je totiž jako květina. Když se o ni nestaráme, chřadne. Dohoda je jedním z nástrojů, s nimiž o ni můžeme pečovat.  Tak ať vám to jde od ruky a hlavně od srdce.